นางสาวอุมาวดี ช่วยวัฒนะ
บุคคลทั่วไป
54.205.221.22
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

รหัสลับ: :
รหัสลับ:
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่ :


สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 9112
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 16
54.205.xxx.xx
66.249.xx.xxx
157.55.xx.xx
46.118.xxx.xxx
66.249.xx.xxx

  ทั้งหมด: 16
เวลาในขณะนี้:
Apr 17, 2014
11:23 pm ICT
 1. ธีมวันแม่SIRIKIT
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง

 2. ธีมในหลวง
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง

 3. ธีมในหลวงสีฟ้า
ดาวน์โหลด 271 ครั้ง

 4. ธีมในหลวงสีเขียว
ดาวน์โหลด 220 ครั้ง

 5. ธีมในหลวง
ดาวน์โหลด 302 ครั้ง

เครื่องมือสร้างโมดูล
เครื่องมือสร้างเมนู(Block)
แปลง HTML เป็น PHP
เครื่องมือเขียน HTML ออนไลน์
เครื่องมือสร้างหน้าต่าง Popup
เครื่องมือสร้าง Scrollbar
รหัสโค้ดสี
 คุณครูพวงผกา พรมทา


กิตติกรรมประกาศ

                  รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย นายสุภพ  ไชยทอง   ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  2 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นางสุรางค์    พูนศรีธนากูล  ครูโรงเรียนรัตนบุรีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  นางเสาวลักษณ์  พนัส  ครูโรงเรียนบ้านดงเค็งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2และนางรัตติญา  มากมี  ครูโรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้อง ความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหาและตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้

                   ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการคำสิงห์   เกษีสังข์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเปือย ( มูลศึกษาวิทยา ) ตลอดจนครู และนักเรียนที่ได้กรุณาอนุญาตและอำนวยความสะดวกในการทดลองใช้เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษา

                   ขอขอบคุณครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงเค็ง  ที่ได้กรุณาให้กำลังใจให้คำปรึกษาและข้อชี้แนะที่เป็นประโยชน์

                   คุณค่าและประโยชน์จากผลงานทางวิชาการฉบับนี้  ผู้รายงานขอมอบเป็นเครื่องบูชา พระคุณบิดา  มารดา ผู้มีพระคุณ  ตลอดจนบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้

 

                                                                                                                  พวงผกา   พรมทา

 

  

บทคัดย่อ

 

                  รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
                       1.  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80

                        2.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานประดิษฐ์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนรู้แบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

                        3.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                        4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6

                  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554 

ภาคเรียนที่  2 โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2  จำนวน 15 คน ที่ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Propulsive Simple )สถิติที่ใช้  คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานด้วย  t – test  (Dependent Samples)  ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
                       1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีค่าเท่ากับ  
85.33/83.56    ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

                       2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานประดิษฐ์ของนักเรียน ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่  พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                       3. ผลการวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  พบว่า มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6878  แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.78

                       4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.34  

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต-เว็บไซต์เพื่อคนรัก PHP-Nuke All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-09-22 (1543 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต เลขที่ 203 หมู่ 9 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
ผู้ดูแลระบบ นายอรุณศักดิ์  ภูมิมณี ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านผักไหม ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2
หมายเลขโทร 085-2016279 อีเมล์
websurin@hotmail.com

themes by websurin